Adelino de Araujo Costa

Adelino de Araujo Costa

Administrador do Posto Administrativo Same

  • Telefone: 77304221

    Email: adelinoaraujo20@gmail.com

  • Área responsabilidades:

    Administrasaun Postu Administrativu Same

Profile Administrador do Posto Administrativo Same

Adelino de Arujo Costa, Oan husi Eugénio de Araújo ( Mate Bian ) no  Jacinta da Costa Ximenes (Matebian ), kaben ho Señora Maria Fátima Amaral,  fatin Moris iha loron 15 Fulan Setembru Tinan 1992  iha Manufahi, Same Holarua Urufu, iha oan nain 3 Defiano Costa Amaral, Tinan 12, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 5 ano Eugénia Costa Amaral  Tinan 6, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 1ano no Geovanio Costa Amaral Tinan 3  seidaun eskola.

Nivel Edukasaun  nian

Frekuenta eskola Primária iha Eshola SDN II Holarua komesa husi Tinan 1993 To’o Tinan 1999, eskola

Pré –Secundária  komesa husi 1999 iha SMPn.I Deligensia maibe la remata tamba Eleisaun Pro Otonomia no Referendum tama ,depois de Rezultadu Eleisaun fo iha dia 30 de Agostu de 1999, rezultadu ONU fo sai iha 4 de Setembru 1999, maka halai tia ba ai laran no iha Tinan 2000 kontinua fali eskolaPré- Secundária iha SMPK Letefoho Same, no iha Tinan 2001 muda fali ba eskaola SMP N I Deligensia hodi kompleta estudu no remata iha Tinan 2003, iha Tinan 2003 to’o Tinan 2005 Remata eskola iha Eskola Secundária Geral 1912 Maun –Fahe Same Holarua, iha iha Ciencias Naturais , depois de remata eskola Secundária kontinua tun ba Kapital Nasional Dili hodi ba rejistu iha UNTL no liu husi prosesu selesaun Dokumentus naran iha maibe depois de tuir teste Eskrita naran la sai siknifika la passa iha UNTL, ho ida ne’e maka iha Tinan 2006 kontinua frekuente kursu Inglesh no Komputadores iha EIROS Training Centre durante Fulan 6,  depois de remata Kursu iha neba, kontinua fali frekuente kursu iha  Internasional  Agencia WOLRLD Vizion Timor Leste , durante Fulan 9 aprende kona bá Oinsa maneira atu buka serbisu, Financas, Akuntabilidade, Inglesh, Komputador, Office Skill no Adisional maka Música, depoisde remata tia koloka ba halo estajiu iha Munisípiu Lautem durante semana 1, iha Kolejiu Masculino Fui-Luro Lospalos, depois de ida ne’e fila fali mai Dili koloka nafatin kontinua ba halo estajiu iha Ministériu da Justica iha Diresaun Nasional Terras no Propriedade divizaun Kadastru, durante fulan 6 no iha ninin no rohan Tinan 2006 mosu Krize polítika iha Dili nafatin sai hanesan IDPs, hela  iha uma  eix edifisiu Policia Militar Quintal Bot Dili.

Iha Tinan 2007 hetan kontratu ho grau C iha STAE Nasional ho durasaun tinan 1 ho balun hodi sai hanesan Operador Sistema Baze de Dados ba programa Aktualizasaun baze de Dadus iha Munisípiu Manufahi , koloka iha Postu Administrativu Turiscai.

Depois de remata iha Tinan 2007 hetan fali serbisu iha Ministério da Solidariedae Sosial hanesan Ofisial Protesaun ba Labarik  komesa husi Outubro Tinan 2007 to’o Tinan 2014 ho Grau E, hanesan funcionáriu Kontratadu halao kna’ar iha Munisípiu Manufahi iha Edifísiu Antigu agora Banco BNCTL , to’o tinan 2011 simu Posse husi Prezidente Komisaun Funsaun Públika iha Gináziu GMT Dili hodi sai hanesan Funcionáriu Permanente nafatin ho Grau E Eskalaun 3, to’o tinan 2014, no kontinua frekuenta fali estudu iha Nivel Akadémiku iha Eskola Institutu Superior Cristal Polo Same durante Tinan 4 iha fakuldade Edukasaun Departementu Prikolojia no remata estudu iha Tinan 2017 no hetan graduasaun iha Tinan 2017.

kontinua fali liu vaga selesaun Por Méritu sae ba Grau D, iha Ministeio da Solidariedade Sosial, no iha Tinan 2021 fulan Fevereiru tuir Vaga Selesaun Por Mérito ba Administrador Postu Administrativu Same, no nia rezultadu Final fo sai iha dia 30 de Agostu de 2021 no hau mak sai hanesan kandidatu ne’ebé maka lejivel ka passa iha intrevista ho valor 87 husi hau nia konkorentes nain 4 seluk ne’ebé ami compete hamutuk  no ikus  husi rezultadu ne’e iha loron 3 Fulan Setembru Tinan 2021 Simu Tomada de Posse hanesan Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4 hahu’u husi Setembru Tinan 2021 to’o Setembru Tinan 2025, bazeia ba Desizaun no 4367/2021/CFP, konabá nomesaun ba Kargu Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4.

Ensino Primaria 1993 - 1999

SDN II Holarua

Ensino Presecundaria 2000 - 2003

SMP N 1 Deligensia

Ensino Secundaria Geral 2003 - 2005

Maun-Fahe Holarua Same

Nivel Akademiku 2014 - 2017

Instituto Superior Kristal

Kursu 2006 - 2007

Eiros Training Center, World Vizion

Administrasaun Postu Administrativu Same


© 2023 Administrasaun Munisipiu Manufahi