Visaun

  • Estabelese no asegura Direitu basikus Sosiedade ou komunidade iha prosseso desenvolvimento nebe’e sustentavel.

Missaun

  • Asegura funsaun Administrasaun estadu nian, no hodi ezekuta politika no programa Guverno nian iha nivel Lokal hodi promove no orienta Desenvolvimentu ekonomia Social liu husi prestasaun bem servisu publiku sira iha Municipio.