Franco da Costa Duarte

10 November 2022

Profile Adminsitrador do Posto Administrativo Alas

Naran Franco da Costa Duarte,Moris iha Dotik,Alas,Manufahi iha loron 26 fulan marsu tinan 1969, Hela fatin iha Suku Dotik,Posto Alas Municipio Manufahi.

Oan husi Inocêncio da Costa Amaral ( Matebian) no Inan Maria da Costa ( Matebian)

Franco da Costa Duarte oan ba Dala hitu (7) maun alin Hamutuk nain sanulu resin rua ( 12) Maka Hanesan : 1. Abilio da Costa Machado, 2. Felix da Costa Amaral ( Matebian), 3. Domingas da costa Amaral, 4.Margarida da Costa Amaral, 5. Anita de Jesus ( Matebian), 6. João da Costa Pacheco, 7. Franco da Costa Duarte, 8. Betrix da Costa Amaral (Matebian), 9. Francisca da Costa, 10. Silvina da Costa Amaral, 11. Antonio incêncio Xavier, no 12. Jose Maria de Jesus ( Matebia).

Franco da Costa Forma Familia ho Sra Guiomar Sarmento Fernandes,No hetan nain hat ( 4)

  1. Romaldino Franco B. Sarmento, 2. Inovão Franco B. Sarmento. 3. Juluzinho Franco M. Sarmento.4. Nivia Franco F. Sarmento.

Franco da Costa Duarte Hahu estudo iha Ensino Basiku (SDN 1 Feri-sare ) 1980-1986.

Pre-Secundaria  (SMPN 1 Alas)  1986- 1989,Escola Secundaria SMAN 1  Holarua Same,iha 1990 – 1993.

Ensino Superior Cristal Dili  2012 – 2016.

Iha TInan 2005 Franco da Costa Duarte Hetan Fiar husi Povo Dotik Liu Husi Eleisaun Suco,Simu Knar Nu’udar Xefi Suco Dotik Husi Tinan 2005 to 2009,

No ikus, liu Husi Prosesu Konkursu Publiku Iha Ministeriu Administrasaun Estatal Hetan Fiar Sai Nu’udar Administrador Posto Administrativu Alas,Iha data 28 Setembru 2022.

Profile Adminsitrador do Posto Administrativo Turiskai

Adriano da Costa Moris iha Posto Administrativo Fatubelio Suco Fatucahi aldeia Fukiran knua Nuso’ok iha loron 18 de Abril 1962 oan husi Aman Cristiano da Costa no Inan Amelia da Costa. Profisaun ka servisu lor-loron mak agrikultor ou tos nain. Senhor Adriano da Costa mos iha maun alin nain rua, Agustinha da Costa no Tersa da Costa.

Senhor Adriano hetan nia knosen sorin ka espoza ho naran Zoanila da Costa hodi habelar sira nia jerasaun ho oan sira hamutuk nain sanulo (10) feto lima no mane nain lima, oan nain rua Maromak bolu ona mane ida  no feto ida, ne mak Joanilo da Costa (Matebian) no Jacinta da Costa (Matebian). Nain ualu ne’ebe sei moris mak hanesan; 1. Fatinha J.R. da Costa 2. Manuel J.F. da Costa 3. Agustinha M. R. da Costa 4. Cristiana A. A. da Costa 5. Maia A. N. Madelena 6. jacinto Adriano da Costa 7. Andre R. P. Xavier 8. Laurentino Sam A. da Costa.

Iha 1983 hanesan manorin iha tempo okupasaun Indonesia to ukun an. Depois de ukun an servisu hanesan manorin nafatin hahu iha 2000 to 2022, iha fulan Fevereiro Asumi fali kna’ar hanesan Adminsitrador Posto Administrativo Turiskai

Profile Administrador do Posto Administrativo Same

Adelino de Arujo Costa, Oan husi Eugénio de Araújo ( Mate Bian ) no  Jacinta da Costa Ximenes (Matebian ), kaben ho Señora Maria Fátima Amaral,  fatin Moris iha loron 15 Fulan Setembru Tinan 1992  iha Manufahi, Same Holarua Urufu, iha oan nain 3 Defiano Costa Amaral, Tinan 12, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 5 ano Eugénia Costa Amaral  Tinan 6, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 1ano no Geovanio Costa Amaral Tinan 3  seidaun eskola.

Nivel Edukasaun  nian

Frekuenta eskola Primária iha Eshola SDN II Holarua komesa husi Tinan 1993 To’o Tinan 1999, eskola

Pré –Secundária  komesa husi 1999 iha SMPn.I Deligensia maibe la remata tamba Eleisaun Pro Otonomia no Referendum tama ,depois de Rezultadu Eleisaun fo iha dia 30 de Agostu de 1999, rezultadu ONU fo sai iha 4 de Setembru 1999, maka halai tia ba ai laran no iha Tinan 2000 kontinua fali eskolaPré- Secundária iha SMPK Letefoho Same, no iha Tinan 2001 muda fali ba eskaola SMP N I Deligensia hodi kompleta estudu no remata iha Tinan 2003, iha Tinan 2003 to’o Tinan 2005 Remata eskola iha Eskola Secundária Geral 1912 Maun –Fahe Same Holarua, iha iha Ciencias Naturais , depois de remata eskola Secundária kontinua tun ba Kapital Nasional Dili hodi ba rejistu iha UNTL no liu husi prosesu selesaun Dokumentus naran iha maibe depois de tuir teste Eskrita naran la sai siknifika la passa iha UNTL, ho ida ne’e maka iha Tinan 2006 kontinua frekuente kursu Inglesh no Komputadores iha EIROS Training Centre durante Fulan 6,  depois de remata Kursu iha neba, kontinua fali frekuente kursu iha  Internasional  Agencia WOLRLD Vizion Timor Leste , durante Fulan 9 aprende kona bá Oinsa maneira atu buka serbisu, Financas, Akuntabilidade, Inglesh, Komputador, Office Skill no Adisional maka Música, depoisde remata tia koloka ba halo estajiu iha Munisípiu Lautem durante semana 1, iha Kolejiu Masculino Fui-Luro Lospalos, depois de ida ne’e fila fali mai Dili koloka nafatin kontinua ba halo estajiu iha Ministériu da Justica iha Diresaun Nasional Terras no Propriedade divizaun Kadastru, durante fulan 6 no iha ninin no rohan Tinan 2006 mosu Krize polítika iha Dili nafatin sai hanesan IDPs, hela  iha uma  eix edifisiu Policia Militar Quintal Bot Dili.

Iha Tinan 2007 hetan kontratu ho grau C iha STAE Nasional ho durasaun tinan 1 ho balun hodi sai hanesan Operador Sistema Baze de Dados ba programa Aktualizasaun baze de Dadus iha Munisípiu Manufahi , koloka iha Postu Administrativu Turiscai.

Depois de remata iha Tinan 2007 hetan fali serbisu iha Ministério da Solidariedae Sosial hanesan Ofisial Protesaun ba Labarik  komesa husi Outubro Tinan 2007 to’o Tinan 2014 ho Grau E, hanesan funcionáriu Kontratadu halao kna’ar iha Munisípiu Manufahi iha Edifísiu Antigu agora Banco BNCTL , to’o tinan 2011 simu Posse husi Prezidente Komisaun Funsaun Públika iha Gináziu GMT Dili hodi sai hanesan Funcionáriu Permanente nafatin ho Grau E Eskalaun 3, to’o tinan 2014, no kontinua frekuenta fali estudu iha Nivel Akadémiku iha Eskola Institutu Superior Cristal Polo Same durante Tinan 4 iha fakuldade Edukasaun Departementu Prikolojia no remata estudu iha Tinan 2017 no hetan graduasaun iha Tinan 2017.

kontinua fali liu vaga selesaun Por Méritu sae ba Grau D, iha Ministeio da Solidariedade Sosial, no iha Tinan 2021 fulan Fevereiru tuir Vaga Selesaun Por Mérito ba Administrador Postu Administrativu Same, no nia rezultadu Final fo sai iha dia 30 de Agostu de 2021 no hau mak sai hanesan kandidatu ne’ebé maka lejivel ka passa iha intrevista ho valor 87 husi hau nia konkorentes nain 4 seluk ne’ebé ami compete hamutuk  no ikus  husi rezultadu ne’e iha loron 3 Fulan Setembru Tinan 2021 Simu Tomada de Posse hanesan Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4 hahu’u husi Setembru Tinan 2021 to’o Setembru Tinan 2025, bazeia ba Desizaun no 4367/2021/CFP, konabá nomesaun ba Kargu Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4.

© 2020 Administrasaun Munisipiu Manufahi