Franco da Costa Duarte

10 November 2022

Profile Adminsitrador do Posto Administrativo Alas

Naran Franco da Costa Duarte,Moris iha Dotik,Alas,Manufahi iha loron 26 fulan marsu tinan 1969, Hela fatin iha Suku Dotik,Posto Alas Municipio Manufahi.

Oan husi Inocêncio da Costa Amaral ( Matebian) no Inan Maria da Costa ( Matebian)

Franco da Costa Duarte oan ba Dala hitu (7) maun alin Hamutuk nain sanulu resin rua ( 12) Maka Hanesan : 1. Abilio da Costa Machado, 2. Felix da Costa Amaral ( Matebian), 3. Domingas da costa Amaral, 4.Margarida da Costa Amaral, 5. Anita de Jesus ( Matebian), 6. João da Costa Pacheco, 7. Franco da Costa Duarte, 8. Betrix da Costa Amaral (Matebian), 9. Francisca da Costa, 10. Silvina da Costa Amaral, 11. Antonio incêncio Xavier, no 12. Jose Maria de Jesus ( Matebia).

Franco da Costa Forma Familia ho Sra Guiomar Sarmento Fernandes,No hetan nain hat ( 4)

  1. Romaldino Franco B. Sarmento, 2. Inovão Franco B. Sarmento. 3. Juluzinho Franco M. Sarmento.4. Nivia Franco F. Sarmento.

Franco da Costa Duarte Hahu estudo iha Ensino Basiku (SDN 1 Feri-sare ) 1980-1986.

Pre-Secundaria  (SMPN 1 Alas)  1986- 1989,Escola Secundaria SMAN 1  Holarua Same,iha 1990 – 1993.

Ensino Superior Cristal Dili  2012 – 2016.

Iha TInan 2005 Franco da Costa Duarte Hetan Fiar husi Povo Dotik Liu Husi Eleisaun Suco,Simu Knar Nu’udar Xefi Suco Dotik Husi Tinan 2005 to 2009,

No ikus, liu Husi Prosesu Konkursu Publiku Iha Ministeriu Administrasaun Estatal Hetan Fiar Sai Nu’udar Administrador Posto Administrativu Alas,Iha data 28 Setembru 2022.

Profile Adminsitrador do Posto Administrativo Turiskai

Adriano da Costa Moris iha Posto Administrativo Fatubelio Suco Fatucahi aldeia Fukiran knua Nuso’ok iha loron 18 de Abril 1962 oan husi Aman Cristiano da Costa no Inan Amelia da Costa. Profisaun ka servisu lor-loron mak agrikultor ou tos nain. Senhor Adriano da Costa mos iha maun alin nain rua, Agustinha da Costa no Tersa da Costa.

Senhor Adriano hetan nia knosen sorin ka espoza ho naran Zoanila da Costa hodi habelar sira nia jerasaun ho oan sira hamutuk nain sanulo (10) feto lima no mane nain lima, oan nain rua Maromak bolu ona mane ida  no feto ida, ne mak Joanilo da Costa (Matebian) no Jacinta da Costa (Matebian). Nain ualu ne’ebe sei moris mak hanesan; 1. Fatinha J.R. da Costa 2. Manuel J.F. da Costa 3. Agustinha M. R. da Costa 4. Cristiana A. A. da Costa 5. Maia A. N. Madelena 6. jacinto Adriano da Costa 7. Andre R. P. Xavier 8. Laurentino Sam A. da Costa.

Iha 1983 hanesan manorin iha tempo okupasaun Indonesia to ukun an. Depois de ukun an servisu hanesan manorin nafatin hahu iha 2000 to 2022, iha fulan Fevereiro Asumi fali kna’ar hanesan Adminsitrador Posto Administrativo Turiskai

Profile Administrador do Posto Administrativo Same

Adelino de Arujo Costa, Oan husi Eugénio de Araújo ( Mate Bian ) no  Jacinta da Costa Ximenes (Matebian ), kaben ho Señora Maria Fátima Amaral,  fatin Moris iha loron 15 Fulan Setembru Tinan 1992  iha Manufahi, Same Holarua Urufu, iha oan nain 3 Defiano Costa Amaral, Tinan 12, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 5 ano Eugénia Costa Amaral  Tinan 6, eskola iha Eskola Internasional Cáfe de Same, klasse 1ano no Geovanio Costa Amaral Tinan 3  seidaun eskola.

Nivel Edukasaun  nian

Frekuenta eskola Primária iha Eshola SDN II Holarua komesa husi Tinan 1993 To’o Tinan 1999, eskola

Pré –Secundária  komesa husi 1999 iha SMPn.I Deligensia maibe la remata tamba Eleisaun Pro Otonomia no Referendum tama ,depois de Rezultadu Eleisaun fo iha dia 30 de Agostu de 1999, rezultadu ONU fo sai iha 4 de Setembru 1999, maka halai tia ba ai laran no iha Tinan 2000 kontinua fali eskolaPré- Secundária iha SMPK Letefoho Same, no iha Tinan 2001 muda fali ba eskaola SMP N I Deligensia hodi kompleta estudu no remata iha Tinan 2003, iha Tinan 2003 to’o Tinan 2005 Remata eskola iha Eskola Secundária Geral 1912 Maun –Fahe Same Holarua, iha iha Ciencias Naturais , depois de remata eskola Secundária kontinua tun ba Kapital Nasional Dili hodi ba rejistu iha UNTL no liu husi prosesu selesaun Dokumentus naran iha maibe depois de tuir teste Eskrita naran la sai siknifika la passa iha UNTL, ho ida ne’e maka iha Tinan 2006 kontinua frekuente kursu Inglesh no Komputadores iha EIROS Training Centre durante Fulan 6,  depois de remata Kursu iha neba, kontinua fali frekuente kursu iha  Internasional  Agencia WOLRLD Vizion Timor Leste , durante Fulan 9 aprende kona bá Oinsa maneira atu buka serbisu, Financas, Akuntabilidade, Inglesh, Komputador, Office Skill no Adisional maka Música, depoisde remata tia koloka ba halo estajiu iha Munisípiu Lautem durante semana 1, iha Kolejiu Masculino Fui-Luro Lospalos, depois de ida ne’e fila fali mai Dili koloka nafatin kontinua ba halo estajiu iha Ministériu da Justica iha Diresaun Nasional Terras no Propriedade divizaun Kadastru, durante fulan 6 no iha ninin no rohan Tinan 2006 mosu Krize polítika iha Dili nafatin sai hanesan IDPs, hela  iha uma  eix edifisiu Policia Militar Quintal Bot Dili.

Iha Tinan 2007 hetan kontratu ho grau C iha STAE Nasional ho durasaun tinan 1 ho balun hodi sai hanesan Operador Sistema Baze de Dados ba programa Aktualizasaun baze de Dadus iha Munisípiu Manufahi , koloka iha Postu Administrativu Turiscai.

Depois de remata iha Tinan 2007 hetan fali serbisu iha Ministério da Solidariedae Sosial hanesan Ofisial Protesaun ba Labarik  komesa husi Outubro Tinan 2007 to’o Tinan 2014 ho Grau E, hanesan funcionáriu Kontratadu halao kna’ar iha Munisípiu Manufahi iha Edifísiu Antigu agora Banco BNCTL , to’o tinan 2011 simu Posse husi Prezidente Komisaun Funsaun Públika iha Gináziu GMT Dili hodi sai hanesan Funcionáriu Permanente nafatin ho Grau E Eskalaun 3, to’o tinan 2014, no kontinua frekuenta fali estudu iha Nivel Akadémiku iha Eskola Institutu Superior Cristal Polo Same durante Tinan 4 iha fakuldade Edukasaun Departementu Prikolojia no remata estudu iha Tinan 2017 no hetan graduasaun iha Tinan 2017.

kontinua fali liu vaga selesaun Por Méritu sae ba Grau D, iha Ministeio da Solidariedade Sosial, no iha Tinan 2021 fulan Fevereiru tuir Vaga Selesaun Por Mérito ba Administrador Postu Administrativu Same, no nia rezultadu Final fo sai iha dia 30 de Agostu de 2021 no hau mak sai hanesan kandidatu ne’ebé maka lejivel ka passa iha intrevista ho valor 87 husi hau nia konkorentes nain 4 seluk ne’ebé ami compete hamutuk  no ikus  husi rezultadu ne’e iha loron 3 Fulan Setembru Tinan 2021 Simu Tomada de Posse hanesan Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4 hahu’u husi Setembru Tinan 2021 to’o Setembru Tinan 2025, bazeia ba Desizaun no 4367/2021/CFP, konabá nomesaun ba Kargu Administrador Postu Administrativu Same Vila ho mandatu Tinan 4.

Naran Arantes Isaac Sarmento, moris iha Suku Letefoho, Posto Administrativu Same, Munisipiu de Manufahi, iha dia 1 de Maio de 1975, hosi maun alin nain sanulu resin rua, (12), feto 4 no mane 8, no oan ba dala sanulu resin ida husi inan Alcina Isaac (matebian), no Aman Jose Doutel Sarmento (matebian), ho naran istima iha uma no familia, sempre bolu Arou. Iha tinan 2003, hari uma kain, hodi kaben ho Rahayu Prasetiani Baptista, no iha oan nain tolu; ida primeiru, naran Fabrizio Baptista Isaac Sarmento, segundo, naran Margareth Baptista Isaac Sarmento, no terseiru, naran Jose Antonio Baptista Isaac Sarmento. Moris iha familia ne’ebé simples tamba iha tempo português aman hanesan funsionario Agrikultura, hamutuk ho Ir. Mario Viegas Carrascalo (matebian), no iha tempo Indonesia hanesan Kepala Dinas Pertanian TK II Kabupaten Manufahi, no inan hanesan ema Agrikultor. Iha tempo sei kiik, Inan ho Aman sempre hanorin ami atu badinas reza no ba Misa, tengki iha honestidade, diak ba ema hotu, mesmu ema halo aát hasoru ita, tengki hatene fo perdua, tengki iha displina.

Iha tinan 1980 hahú tama iha eskola primária SDN I Same no remata iha tinan 1990. Iha tinan ne’e foin hahú aprende lee, tamba ulun tos, tengki obriga fila ba uma hetan hanorin husi maun rasik ho naran Jaime da Costa Sarmento. Iha klase tiga SD foin maka hatene lee. Depois de remata iha SD, kontinua fali ba Pre-Sekundaria Katólika São Miguel Arkanjo, Same, tamba iha momentu ne’ebá, eskola refere foin hahú loke, no Inan ho Aman obriga no haruka ba iha eskola refere, tamba eskola Katholik. Momentu iha escola ne’e, tengki kumpri displina ne’ebé madre sira ho Amo Parokia (momento ne’ebá Amo Rafael matebian). Momento iha eskola refere, sempre hetan kastigu husi madre sira, tamba sempre halo barulho iha eskola laran. Iha tinan 1993 remata iha eskola Pre-Sekundária no kontinua ba eskola Sekundária ka SMU St. yoseph Dili, no iha eskola ne’e to deit iha klase dua tengki muda fali ba iha Indonesia Semarang, tamba maun nain rua ne’ebé maka eskola ona iha ne’ebá ho naran Jaime da Costa Sarmento, hanesan doutor no Nelyo Isaac Sarmento, mak husu atu lori hau ba eskola iha Indonesia, no hau aseita hodi ba eskola iha Indonesia. Iha ne’ebá hau tama iha eskola Sekundária São Miguel Arkanjo Semarang. Wainhira tama iha eskola refere, tengki buka aprende lian Indonesia ho lian jawa, tamba maioria utiliza lian jawa no Bahasa Indonesia, no persija tempo atu halo adaptasaun, no konsege remata iha tinan 1995, no koko kedas ba rejistu iha UNDIP hodi tuir exame iha UMPTN no konsege liu ba tama iha UNDIP, iha tinan 1995 hodi foti Fakuldade Sosial Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, no iha tinan 1999 tengki fila fali mai Timor hodi partisipa konsulta popular. Depois de konsulta popular foin maka kontinua fali iha tinan 2002 no remata iha tinan 2004.

Iha momento sei kiik sempre gosta halimar fotebola no sai eskola sempre ba hein karau ajuda inan ne’ebé maka halkiak karau, nomos gosta atu rona politik sobre Timor nia luta. Iha tempo ida, halibur malu ho labarik idade kiik sira, ami halo jogos iha ex Merkado antigu, Same, kontra maluk sira husi Maubessi ne’ebé maka mai basar iha sábado, no momento joga utiliza deit bola jambua. Momentu joga, iha tentara sira husi RPKAD ou nangala mai asisiti jogos, no militar sira ne’e kontente tebes ho jogos ne’ebé ami hala’o no sira hola bola kaki ou bola futebol nian, mai entrega no fo responsabilidade mai ami hodi husu atu uza ba joga bola hirak ne’e, tamba bapa sira hare’e ami joga diak tébes.  Kuandu tama ona ba eskola Pre-Sekundária, komesa gosta ona mete iha politik Timor nian ba ukun rasik-an, tamba sempre buka hatene istoria ba ukun-an no loron-loron sempre rona radio BBC, radio Nederland, no radio Australia, no dala ruma mos halo diskusaun oituan sobre politik ho Aman kona ba golpe ne’ebé maka la’o iha tinan 1975, entre UDT ho FRETILIN, to’o iha Indonesia bele invade fali Timor, no ransu ho kolega sira ne’ebé maka involve ona iha organizasaun resistensia nian hanesan, Irmaun Antonio da Regras Mareta, agora sai hanesan membru PNTL Munisipiu Manufahi, no mos irmaun Licinio M. Branco, HATOLI, membro OJECTIL/OPJELATIL. Iha momento ne’ebá buka ona atu bele involve direita tamba sempre hare’e injustisa mosu hela deit ba povo kiik sira no mos militar Indonesia  sira sempre halo ameasa ba komunidade no halo torturasaun ba jovem no povo, ne’ebé maka deskonfia invole iha resitensia ba ukun rasik-an. Ho hahalok sira hanesan ne’e maka obriga hau atu kontinua estuda hodi bele hatutan no sai lian ba ema sira ne’ebé maka la iha lian no la barani atu hakilar atu bele defende povo kiik sira. Kuandu ba kontinua fali eskola iha Eskola Sekundária Santo Mikael Semarang, Indonesia, komesa hahú tama ona iha organizasaun RENETIL, hamutuk ho estudante Timor oan sira iha Indonesia, ne’ebé maka involve iha organizasaun resistensia ne’e, hamutuk ho Primo Jose Amaral Tilman ne’ebé fo dalan hodi hola parte iha Organizasaun resistensia ho juramento iha Semarang, Indonesia. Iha ne’e, komesa halo konsetrasaun ba estudu fahe ona ba rua. Iha parte ida ba eskola no parte ida halo poilitik ba Timor ukun rasik-an, no kontinua ba Universidade halo tan ligasaun ho aktivista pro demokrasia Indonesia nian, hanesan SMID, SOLIDAMOR, hodi hamosu hanoin ida atu bele halo influensia ba aktvista sira ne’e, atu bele halo asaun hodi hamonu rezime ditadura Soeharto. Wainhira iha demonstrasaun REFORMASI, hetan orientasaun husi dirijente RENETIL, atu bele influensia estudante Indonesia sira, hodi halo manifestasaun tun ba estrada. Iha momento estudante Indonesia sira halo hela mimbar iha kampus UNDIP Semarang, hamutuk ho kolega sira seluk halo influensia ba estudante sira, hodi obriga sai husi kampus, ba okupa kantor DPRD TK I JATENG no kantor Gubernur, no konsege okupa dunik kantor  hirak ne’e. Depois de ASAUN ne’e, estudante Timor oan sira, tuir orientasaun husi dirijente RENETIL, halo Asaun iha DEPLU INDONESIA, hodi husu halo REFERENDUM ba Timor Timur, no husi Asaun Demontrasaun iha DEPLU ne’e, ami hetan orientasaun atu fila hotu mai Timor hodi bele servisu hamutuk ho responsavel CNRT, hodi bele mobiliza no konsola povo atu ba vota no labele simu otonomia. Momento mimbar bebas ne’ebé maka halao husi UNTIM/Dewan Solidaritas iha manufahi, hamutuk ho kolega nain rua hanesan membros RENETIL ho naran Claudio Gerónimo no Celito Cardoso, mai hamutuk ho Mahasiswa UNTIM/ Dewan Solidaritas halo mimbar bebas iha Merkado antigun, Same. Hamutuk ho kolega Claudio Gerónimo maka sa’e ba palku hamutuk hodi hakilar ukun rasik-an no husu atu militar Indonesia sira sai husi Timor no halakon ona GADAPSI ne’ebé maka soran povo iha Manufahi, no mos husu referendum ba problema Timor nian. Depois de konsulta popular 30 de Agosto de 1999, povo hotu desidi haketak-an husi Indonesia, no iha tinan 2002 foin ba kontinua fali estudo iha UNDIP Semarang, JATENG, Indonesia, no remata estudo iha tinan 2004 iha Fakuldade Sosial Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan,

Depois de remata estudo iha tinan 2004, fila mai Timor Leste hodi hala’o knar servisu professional iha tinan 20062008, iha Ministerio solidariedade sosial, hodi asumi knar hanesan koordenador ekipa levantamento dadus IDPS ba uma estragus krizi 2006. Tinan 2008-2018  asumi knar hanesan Sekretáriu Munisipiu de Manufahi. Tinan 2013-2018 asumi knar nu’udar Vice KSM / servisu seguransa Munisipal. Tinan 2014-2018 asumi knar nu’udar Presidente Conselho CEFOBOM. Tinan 2017-2021 asumi knar nu’udar Presidente Konselho Fundasaun LBF. Tinan 2012-2014 asumi knar nu’udar Administrador Munisipiu Interino hodi subtitui Administrador Sr. Filomeno Tilman tamba kondisaun saude, atu nune’e bele asumi papel hodi fasilita seremonia komemorasaun 100 Anos funu Manufahi ne’ebé lidera husi Avo Dom Boaventura, ne’ebé halao iha Luak, Aldea Loti, Suku Daisua, Posto Administrativo Same, no seremonia ne’é inisia husi Maun Boót Kay Rala Xanana Gusmão nu’udar Primeiro Ministro. Tinan  2017-2020, depois de matebain Carlito Pinhero de Araujo hetan insidente kareta hodi la sava vida, hau asumi hikas knar hanesan Administrador Interino Munisipiu de Manufahi. Tinan 2020 hetan fiar husi membro Conselho Diretivo Nasional CVTL hodi Substitui Sr. Mericio Juvinal dos Reis Akara, aktual Sekretário Estado Komunikasaun Sosial hanesan membros KDN.  Ho knar ne’ebé maka iha, sempre kaer ho responsabilidade ho moto moris nian maka hanesan “honestidade, hakraik-an, displina, fiar ba Nai Maromak, matebian, rai lulik no uma lisan sira”, buat sira ne’ebé todan bele sai kman iha moris loro-loron nian.

© 2023 Administrasaun Munisipiu Manufahi