Same 13 de Outubro 2023,

Servisu Saude Municipio de Manufahi agora dadaus halo hela rekrutamentu ba Pozisaun hanesan tuir mai ne’e :

  1. Parteira hamutuk nain 6
  2. Doutor Nehan Hamutuk nain 2
  3. Enfermeiru hamutuk nain 9

Dokumentus ne’ebe mak presija hanesan :

© 2024 Autoridade Munisipiu Manufahi