AgrikulturaServisu Munisipal Agrikultura (SMA)

DM.No.48/2016, 30 Setembru

1) Artigu 40: Missaun: assegura aplikasaun legislasaun nian no ejekusaun polítikas públikas no programas governamentais sira iha domíniu agrikultura, pekuária, veterinária, sivikultura no hidráulika agríkola nian.

2) Artigu 41: Kompetênsias (a – v)

3) Artigu 42: Departamentus (2 departs: PEA-Programas ba Ekstensaun Agríkola; e P-Pekuária)© 2024 Autoridade Munisipiu Manufahi