Ajensia Fiskalizasaun MunisipalDiploma Ministerial (DM.No.48/2016, 30 Setembru)

1) Artigu 61: Missaun: assegura realizasaun husi asaun sira inspesaun nian no auditoria ba organizasaun no funsionamentu orgaun no servisu Administrasaun Lokal nian.

2) Artigu 62: Kompetênsias (a – m)


© 2024 Autoridade Municipio Manufahi.